GẠCH ỐP TƯỜNG 30X60, KỸ THUẬT SỐ, MÀI CẠNH VITALY  W3682